ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸੰਪਰਕ


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

[ਈਮੇਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ]

ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ